Management van publieke vraagstukken

 • LocatieUtrecht
 • Duur2 jaar (in 1 jaar mogelijk)
 • StartmomentDit programma start voorlopig niet
 • VoertaalNederlands
 • OnderwijsvormOp locatie
 • DiplomeringMaster diploma
 • ECTS60 EC

Nieuws: deze master gaat door onder de naam Leiderschap in het publieke domein

 • Leiderschap in het publieke domein

  Klik hier voor meer informatie.

Belangrijke informatie

De executive master Management van publieke vraagstukken is herzien en zal doorstart vinden onder de naam Leiderschap in het Publieke Domein. Deze pagina wordt verwijderd op 1 juni 2024.

In het kort

De executive master Management van publieke vraagstukken is speciaal ontwikkeld voor leidinggevenden in de non-profitsector. In dit geaccrediteerde masterprogramma worden theoretische inzichten vertaald naar je eigen werksituatie. Je leert om uitdagingen van organisaties met een publieke functie te herkennen en te vertalen naar betekenisvolle veranderaanpakken.

Doelgroep

Dit executive masterprogramma is bedoeld voor ervaren leidinggevenden (bestuurders, directeuren en managers), (senior)beleidsmedewerkers en adviseurs van organisaties met een publieke functie.

Leerdoelen

Na het afronden van dit masterprogramma heb je:

 • Kennis van de belangrijkste theoretische inzichten uit de bestuurs- en organisatiewetenschappen.
 • Een bredere kijk ontwikkeld op de spanningsvelden waarin jouw organisatie zich bevindt en op de maatschappelijke en bestuurlijke beïnvloedingsfactoren.
 • Kennis van actuele vraagstukken op het terrein van strategievorming.
 • Een visie op de toekomst gevormd die de synthese maakt tussen eigen doelen en de doelstellingen van jouw organisatie.
 • Jouw inzicht in de complexiteit van verandermanagement verdiept.
 • Kennis van en vaardigheid in het opzetten, uitvoeren en afronden van een wetenschappelijk gefundeerd onderzoek op het terrein van bestuur, organisatie en management.
 • Meer inzicht in jouw eigen sturingsstijl en interpersoonlijke vaardigheden.

Downloads

Brochure

Alumnivereniging AVEUM

Afgestudeerden van de executive masterprogramma’s hebben alumnivereniging AVEUM opgericht. Wil je meer weten over deze vereniging en haar activiteiten, ga dan naar de website van AVEUM.

Belangrijke informatie

De executive master Management van publieke vraagstukken is herzien en zal doorstart vinden onder de naam Leiderschap in het Publieke Domein. Deze pagina wordt verwijderd op 1 juni 2024.

Tijdsinvestering

Het studieprogramma bestaat uit zes modules, een persoonlijk ontwikkeltraject en een afstudeertraject (van 20 weken). Elke module duurt 12 weken en heeft 5 vaste onderwijsdagen. De tweewekelijkse onderwijsdagen vinden in het eerste jaar plaats op donderdagen (10:00 - 18:00 uur) en in het tweede jaar op vrijdagen (10:00 - 18:00 uur).

Bij een tweejarig programma waarin alle onderdelen opeenvolgend worden behaald, dien je rekening te houden met een belasting van circa 15-20 uur per week, inclusief het onderwijs zelf.

Modulaire opzet

Door de flexibele modulaire opzet kun je de studie op elk gewenst moment van het lopende studiejaar starten. Alle modules worden elk studiejaar aangeboden. Je hebt ook de mogelijkheid om de master versneld binnen een jaar af te ronden.

Vijf van de modules bieden we tevens aan als individuele masterclass.

 • Module 1. Ontwikkelingen in het publieke domein

  De wereld waarbinnen overheden en organisaties op het terrein van publieke dienstverlening functioneren is niet statisch. Verschillende bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen zijn zowel van invloed op wat zij (kunnen) doen en op hoe zij dat (kunnen) doen.

  Ons denken over hoe we zaken van publiek belang kunnen en moeten organiseren en realiseren verandert. Dat roept vragen op; waar komen die veranderingen vandaan? Welke nieuwe structuren leveren ze op? Welke (nieuwe) mechanismen ontstaan in de coördinatie van activiteiten van verschillende partijen?

  In deze module leer je het politieke en bestuurlijke krachtenveld kennen waarbinnen organisaties met een publieke functie opereren.

 • Module 2. Managen van publieke vraagstukken

  Maatschappelijke, internationale en technologische ontwikkelingen vormen uitdagingen voor overheden en organisaties in het publieke domein. De economische crisis, de vluchtelingenproblematiek en de voortgaande digitalisering zijn daar voorbeelden van. Deze uitdagingen vragen om tijdige en effectieve herkenning en erkenning. Ze komen immers niet altijd ‘gelegen’, zijn bovendien vaak doordrenkt van onzekerheid (wat is er nu echt aan de hand?) en ambiguïteit (wat betekent het, wat moeten we ervan vinden?).

  Het bestaansrecht van organisaties met een publieke functie is afhankelijk van de mate waarin deze organisaties antwoorden en oplossingen weten te vinden voor de genoemde uitdagingen. Of, in navolging van Moore (1995), in hoeverre organisaties met een publieke functie publieke waarden weten te creëren.

  In deze module leer je omgevingsdynamiek te herkennen en te hanteren. Daarnaast leer je organisaties met een publieke functie te positioneren in het krachtenveld waarin zij verkeren.

 • Module 3. Leiderschap in perspectief

  Om publieke vraagstukken te kunnen managen, dienen managers van organisaties met een publieke functie drie logica’s te kunnen hanteren: prestatielogica, politieke logica en professionele logica. Bij het hanteren van deze logica’s kan de manager voor dilemma’s komen te staan. Dit vraagt om het kunnen maken van ethische afwegingen. Daarnaast dient de manager te beschikken over politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

  Naast deze functionele component heeft de rol van manager ook een persoonlijke component. Het gaat daarbij om de vraag: wie ben ik als manager? Wat zijn mijn kwaliteiten en competenties?

  In deze module reflecteer je op je persoonlijk leiderschap en leer je op een integere manier de spanningsvelden, paradoxen en dilemma’s hanteren die je als manager binnen een organisatie met publieke functie kunt tegenkomen.

 • Module 4. Organiseren om te presteren

  Met de opkomst van New Public Management kwam nadrukkelijker aandacht voor het leveren van prestaties door organisaties met een publieke functie. Zowel in de vorm van output als outcome. De meer zakelijke en bedrijfsmatige benadering werkt ook door in het HRM-beleid van organisaties met een publieke functie. Hierin komt meer aandacht voor de ‘performance’ van de organisatie en daarmee van de professionals. Deze professionals krijgen te maken met resultaatgericht werken en het afleggen van verantwoording hierover.

  Bij management van publieke vraagstukken hoort ook inzicht hebben in de financiële kant van de zaak: de verantwoording over de geleverde prestaties betreffen eveneens de kosten en opbrengsten daarvan. Daarnaast worden alle organisaties, dus ook organisaties met een publieke functie, meer en meer informatiegedreven systemen. Onderdeel van de bedrijfsvoering vormt dan ook het vastleggen, verzamelen en analyseren van informatie.

  In deze module leer je organisatieprocessen binnen dienstverlenende organisaties te doorgronden en meer output- en outcomegericht in te richten. Verder krijg je inzicht in de financiële huishouding van organisaties met een publieke functie en leer je hoe je vanuit de rol van manager kunt sturen op informatiestromen en financiën.

 • Module 5. Innoveren en veranderen

  Maatschappelijke vraagstukken komen en gaan, en ook ontwikkelingen in het publieke domein staan niet stil. Dat betekent dat veranderen een constante factor is en zal blijven. Het vergroten van de wendbaarheid van organisaties met een publieke functie vormt dan ook een grote uitdaging voor deze organisaties. Dit vraagt ook meer dan ooit om te leren van ervaringen en het herkennen van mogelijkheden en hindernissen om daar strategisch op in te kunnen spelen. Reflecteren op wat gaande is en daar betekenis aan geven.

  In deze module leer je vanuit verschillende perspectieven op verandering betekenisvolle veranderaanpakken te ontwikkelen. Je hebt daarbij oog voor de psychologische aspecten van veranderen.

 • Module 6. Onderzoekslab

  Ter voorbereiding op het afstudeeronderzoek neem je deel aan een onderzoekslab. Hierin wordt aan de hand van een leeronderzoek aandacht besteed aan de verschillende methoden en technieken ten behoeve van het doen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Onderdeel hiervan vormen enkele colleges wetenschapsfilosofie. Hierin wordt gereflecteerd op de grondslagen en uitgangspunten van wetenschap. Dit plaatst ook de master Management van publieke vraagstukken in perspectief. Daarnaast draagt het bij aan het bewustzijn van jouw wetenschapsfilosofische positie.

  In deze module leer je de grondslagen van de wetenschapsfilosofie en mede op basis daarvan een gedegen opzet voor een wetenschappelijk onderzoek op te stellen en uit te voeren.

Afstudeeronderzoek

In het afstudeeronderzoek kies je een thema waarop je dieper in wilt gaan en dat vanuit de werksituatie onderzocht kan worden. In het afstudeeronderzoek worden empirisch onderzoek, literatuurstudie, theoretische reflectie en kritische analyse gecombineerd. Je kiest of ontwerpt een passend theoretisch kader om het vraagstuk empirisch te onderzoeken. Vervolgens doe je daar op een wetenschappelijk verantwoorde manier verslag van, voorzien van conclusies en aanbevelingen.

Intervisie

Er worden intervisiegroepen gevormd van minimaal 5 studenten. Hierin vindt intercollegiale consultatie plaats rondom je persoonlijk functioneren in de rol van manager. Deze bijeenkomsten vallen qua tijdsbesteding buiten de bijeenkomsten in de modules.

Studieprogramma

Jaar 1

onderwijsdag: donderdag

Ontwikkelingen in het publieke domein

(6.5 EC)

Managen van publieke vraagstukken

(6.5 EC)

Leiderschap in perspectief

(6.5 EC)

Organiseren om te presteren

(6.5 EC)

Jaar 2

onderwijsdag: vrijdag

Innoveren en veranderen

(6.5 EC)

Onderzoekslab (leeronderzoek)

(6.5 EC)

Masterthesis

(15 EC)

Persoonlijk en professioneel ontwikkeltraject

(6,0 EC)

  

Belangrijke informatie

De executive master Management van publieke vraagstukken is herzien en zal doorstart vinden onder de naam Leiderschap in het Publieke Domein. Deze pagina wordt verwijderd op 1 juni 2024.

Data

Dit masterprogramma wordt niet meer aangeboden.

Belangrijke informatie

De executive master Management van publieke vraagstukken is herzien en zal doorstart vinden onder de naam Leiderschap in het Publieke Domein. Deze pagina wordt verwijderd op 1 juni 2024.

Programmacoördinator

Drs. Gerolf Pikker

Drs. Gerolf Pikker

Programmacoördinator

Dr. Sander Kramer

Dr. Sander Kramer

Gerolf Pikker over Management van publieke vraagstukken

Docenten

prof. dr. Wieger Bakker
Hoogleraar Maatschappijgericht Hoger Onderwijs verbonden aan de faculteit, Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) en het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO).

prof. dr. Paul ‘t Hart
Hoogleraar Publiek Management verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht.

prof. dr. Mirko Noordegraaf
Hoogleraar Publiek Management verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht.

prof. dr. Lars Tummers
Hoogleraar Bestuurs- en Organisatiewetenschap, in het bijzonder Publiek Management en Gedrag, verbonden aan de Universiteit Utrecht.

prof. dr. Paul Boselie
Hoogleraar in B&O (i.h.b. vraagstukken van dienstverlenende organisaties met een publieke functie) aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht.

prof. dr. Albert Meijer
Hoogleraar publieke innovatie verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht.

prof. dr. Sandra Schruijer
Hoogleraar Organisatiewetenschap (multipartijen-samenwerking) verbonden aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht.

Belangrijke informatie

De executive master Management van publieke vraagstukken is herzien en zal doorstart vinden onder de naam Leiderschap in het Publieke Domein. Deze pagina wordt verwijderd op 1 juni 2024.

Toelatingseisen

Dit masterprogramma is speciaal ontwikkeld voor professionals. De samenstelling van de groep is essentieel voor een kwalitatieve onderwijservaring. Leren met en van elkaar. Om deze reden hebben wij een aantal toelatingseisen opgesteld. Als deelnemer:

 • Ben je werkzaam in een organisatie met een publieke taak of in een onderneming die daar nauwe connecties mee onderhoudt.
 • Ben je (mede)verantwoordelijk voor ingrijpende en complexe strategische vraagstukken.
 • Ben je betrokken bij of geeft leiding aan ontwikkelingstrajecten in de organisatie.
 • Wil je veranderingen die zich in de samenleving en in de eigen organisatie voordoen begrijpen en in perspectief plaatsen om op deze ontwikkelingen te kunnen inspelen.
 • Heb je een reflexieve houding ten aanzien van eigen denken en handelen en kan je ervaringen verbinden met de aangeboden theoretische concepten.
 • Beschik je over ten minste vier jaar relevante werkervaring.
 • Heb je een hbo–diploma en kan je minimaal op hbo werk- en denkniveau functioneren.

Aanmeldprocedure (gesloten)

Voldoe je aan de bovenstaande toelatingseisen, dan kun je je aanmelden voor een intakegesprek met de programmacoördinator. In dit wederzijds oriënterende gesprek bepalen we samen of je beschikt over de benodigde kennis en werkervaring en of de master goed aansluit op jouw wensen en ambities. In de selectie streven we naar een gevarieerde samenstelling van de groep.

Vragen over toelating en aanmelding?

Hanneke Plugge

Hanneke Plugge

Inhoudelijke vragen?

Drs. Gerolf Pikker

Drs. Gerolf Pikker

Volg ons via: