Leiderschap in het publieke domein

 • LocatieUtrecht
 • Duur2 jaar
 • StartmomentFebruari 2025
 • VoertaalNederlands
 • OnderwijsvormOp locatie
 • DiplomeringMasterdiploma
 • Prijs€30.500
 • ECTS60 EC

Introductie

De druk op organisaties met een publieke functie neemt toe en de roep om leiderschap daarmee ook. Maar de leiderschapsrol is er niet eenvoudiger op geworden. ‘’Managen’’ is niet genoeg gezien de opgaven waar we voor staan; ‘’leiderschap tonen’’ in de eigen organisatie en in het omringende krachtenveld is nodig. De executive master Leiderschap in het Publieke Domein is speciaal ontwikkeld voor leidinggevenden werkzaam in organisaties met een publieke functie of taak en helpt je om deze verantwoordelijkheid te hanteren.

In dit geaccrediteerde masterprogramma dat opleidt tot een academische titel vertaal je theoretische inzichten naar je eigen werksituatie. Je leert om uitdagingen van organisaties met een publieke functie te herkennen en te vertalen naar betekenisvolle veranderaanpakken. De opleiding leert je een meervoudig perspectief op leiderschap hanteren in de eigen praktijk. Want voor het (helpen) bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven is een multidisciplinair leiderschapsperspectief essentieel.

Belangrijke informatie

Leiderschap in het Publieke Domein is de opvolger van de executive master Management van Publieke Vraagstukken.

Online proefcollege - 11 september 2024

Laagdrempelig kennismaken met dit masterprogramma? Sluit op woensdag 11 september van 09.00 tot 10.00 uur aan bij het online proefcollege door hoogleraar Lars Tummers, expert op het gebied van publiek management, leiderschap en gedragsverandering.

Voorafgaand aan het proefcollege geven programmacoördinator Gerolf Pikkers en docent Jasmijn van Harten een korte introductie over het masterprogramma. Na afloop is er ruimte voor het stellen van jouw vragen.

Meer informatie en aanmelden

Voorlichtingsavond - 8 oktober 2024

Wil je meer weten over dit masterprogramma, kennismaken met de programmacoördinator en docenten en alumni bevragen op hun ervaringen? Bezoek dan op dinsdag 8 oktober 2024 de voorlichtingsavond van onze executive masterprogramma’s.

Meer informatie en aanmelden

Doelgroep

Dit executive masterprogramma is bedoeld voor:

 • Leidinggevenden met enige ervaring (variërend van midden managers tot bestuurders en directeuren)
 • (senior) Beleidsmedewerkers
 • Adviseurs
 • Professionals met leidinggevende taken

Je bent daarbij werkzaam in het (semi-)publieke domein. Dit houdt in dat je zowel in een publieke als een private organisatie actief kunt zijn, het gaat erom dat je je in je werk bezighoudt met publieke vraagstukken en maatschappelijke opgaven.

Leerdoelen

Na het afronden van dit masterprogramma heb je:

Academische vaardigheden

 • Kennis van de belangrijkste theoretische inzichten uit de bestuurs- en organisatiewetenschappen.
 • Een meervoudig leiderschapsperspectief om zo op een effectieve manier bij te dragen aan maatschappelijke opgaven in publieke organisaties.
 • Kennis van en vaardigheid in het opzetten, uitvoeren en afronden van een wetenschappelijk gefundeerd onderzoek op het terrein van bestuur, organisatie en management.

Organisatorisch leiderschap

 • Het vermogen om uitdagingen in publieke organisaties te identificeren en deze om te zetten naar effectieve veranderaanpakken in de eigen werksituatie.
 • Inzicht in leidinggeven aan (publieke) professionals, inclusief people management, en vaardigheden voor leidinggeven aan verandering en innovatie binnen organisaties.

Politiek-bestuurlijk leiderschap

 • Grondig begrip van ambtelijke verhoudingen en politieke gevoeligheden.
 • Effectieve vaardigheden om samenwerkingen met publieke en private partners op (inter)nationaal niveau aan te gaan.

Persoonlijk leiderschap:

 • Een professionele houding en vaardigheden voor persoonlijk leiderschap, inclusief het inzicht in eigen reacties op verantwoordelijkheden, rollen en taken.
 • Verworven leiderschapsperspectieven toegepast en geïntegreerd in het eigen werkdomein.

Tijdsinvestering

De master bestaat uit zes inhoudelijke modules, gevolgd door een afstudeeronderzoek. Daarnaast kent de master twee doorlopende lintmodules: een persoonlijk en professioneel ontwikkeltraject, en een onderzoekslab.

Onderwijsdagen vinden eens per twee weken plaats. Bij een tweejarig programma waarin alle onderdelen opeenvolgend worden behaald, dien je rekening te houden met een belasting van circa 15-20 uur per week, exclusief het onderwijs zelf.

In het kort

Vanuit de breedte van de Bestuurs- en Organisatiewetenschappen biedt het programma allereerst een organisatorisch perspectief op leiderschap. Dit gaat bijvoorbeeld over leidinggeven aan (publieke) professionals en people management. Maar het gaat ook over leidinggeven aan verandering en innovatie in organisaties.

Daarnaast geeft de master een politiek-bestuurlijk perspectief op leiderschap, met oog voor ambtelijke verhoudingen, politieke en maatschappelijke gevoeligheden en samenwerking met publieke en private partners op (inter)nationaal niveau.

Onderliggend aan het kunnen toepassen en integreren van deze leiderschapsperspectieven in het eigen werkdomein ligt de professionele houding en vaardigheid van persoonlijk leiderschap, waarbij je onder andere leert hoe je als persoon reageert op je verantwoordelijkheden, rollen en taken en hoe je persoonlijke effectiviteit kunt nastreven.

Inhoudelijk programma

 • Module 1. Dynamieken in het politieke en bestuurlijke krachtenveld

  De wereld waarbinnen overheden en organisaties op het terrein van publieke dienstverlening functioneren is niet statisch. Verschillende bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen zijn zowel van invloed op wat zij (kunnen) doen en op hoe zij dat (kunnen) doen. Ons denken over hoe we zaken van publiek belang kunnen en moeten organiseren en realiseren verandert. Dat roept vragen op; waar komen die veranderingen vandaan? Welke nieuwe structuren leveren ze op? Welke (nieuwe) mechanismen ontstaan in de coördinatie van activiteiten van verschillende partijen?

  In deze module leer je het politieke en bestuurlijke krachtenveld waarbinnen organisaties met een publieke functie opereren kennen en hanteren.

 • Module 2. Leiderschap in perspectief

  Leiderschap kan het verschil maken voor publieke dienstverlening in zowel de positieve als ook de negatieve zin. Maar wat bedoelen we eigenlijk met de term leider of leiderschap? Welke leiderschapsstrategieën zijn er, welke doen ertoe, en hoe verhoudt leiderschap zich tot de omgeving?

  In deze module leer je de belangrijkste leiderschapstheorieën vanuit een bestuurskundig en organisatiewetenschappelijk perspectief kennen en toe te passen. Hierbij gaat het ook om de vraag welke vormen van leiderschap een goede “fit” zijn met de specifieke organisatiecontext en personeelsbestand van organisaties met een publieke functie.

 • Module 3. Leidinggeven aan publieke professionals

  Organisaties met een publieke functie zijn veelal professionele organisaties, d.w.z. organisaties waar het primaire proces wordt verricht door professionals, of daarbij betrokken zijn. Denk aan organisaties in het onderwijs, in de zorg, in het openbaar bestuur en het veiligheidsdomein. Dit stelt specifieke eisen aan deze organisatie en de professionals die er werken.

  Het bestaansrecht van deze organisaties is daarbij afhankelijk van de mate waarin deze organisaties antwoorden en oplossingen weten te vinden voor de uitdagingen in het werkveld waarin ze opereren. Of, in navolging van Moore (1995), in hoeverre organisaties met een publieke functie publieke waarden weten te creëren.

  In deze module leer je de specifieke organisatiecontext van organisaties met een publieke functie te herkennen en te hanteren. Het gaat daarbij ook over het spanningsveld tussen verantwoording en ‘red tape’ enerzijds en het creëren van welzijn en publieke waarde anderzijds, evenals de waardenconflicten die dit oplevert.

 • Module 4. Leidinggeven door gedragsverandering

  Gedragsverandering is vaak noodzakelijk om maatschappelijke problemen aan te pakken. Als we willen dat burgers minder vaak in de schulden komen, moeten deze mensen hun koopgedrag aanpassen. Als we gezonder willen zijn, moeten we meer bewegen, minder suiker en vet eten, en al helemaal geen frisdrank meer drinken. Als we willen dat mensen gaan stemmen bij verkiezingen – zelfs als het hard regent en zelfs als het verkiezingen zijn voor de Provinciale Staten – moeten we manieren bedenken om burgers toch naar de stembus te lokken.

  De overheid mag echter geen manipulator zijn die zonder nadenken de nieuwste gedragstrucs toepast. Voor gedragsverandering is draagvlak noodzakelijk. Hier komt de expertise van bestuurskundigen van pas. Bestuurskundige kennis over politieke processen, contextafhankelijkheid, conflicten tussen publieke managers en professionals en weerstand tegen overheidshervormingen helpt.

  In deze module leer je hoe u kunt komen tot gedragen gedragsverandering binnen en buiten de eigen organisatie. En dat vraagt niet in de laatste plaats ook om verandering van het eigen gedrag als leidinggevende.

 • Module 5. Sturen op prestaties

  Met de opkomst van New Public Management kwam nadrukkelijker aandacht voor het leveren van prestaties door organisaties met een publieke functie. Zowel in de vorm van output als outcome. De meer zakelijke en bedrijfsmatige benadering werkt ook door in het HRM-beleid van organisaties met een publieke functie. Hierin komt meer aandacht voor de ‘performance’ van de organisatie en daarmee van de professionals. Deze professionals krijgen te maken met resultaatgericht werken en het afleggen van verantwoording hierover.

  Bij management van publieke vraagstukken hoort ook inzicht hebben in de financiële kant van de zaak: de verantwoording over de geleverde prestaties betreffen eveneens de kosten en opbreng­ sten daarvan. Daarnaast worden alle organisaties, dus ook organisaties met een publieke functie, meer en meer informatiegedreven systemen. Onderdeel van de bedrijfsvoering vormt dan ook het vastleggen, verzamelen en analyseren van informatie.

  In deze module leer je meer output­ en outcomegericht te werken in de aansturing van teams en medewerkers. Verder krijgt u inzicht in de financiële huishouding van organisaties met een publieke functie en leert u hoe u vanuit de rol van leidinggevende kunt sturen op informatiestromen en financiën.

 • Module 6. Leidinggeven aan publieke innovaties

  Maatschappelijke vraagstukken zijn turbulent en ook ontwikkelingen in het publieke domein staan niet stil. Dat betekent dat veranderen een constante factor is en zal blijven. Het vergroten van de wendbaarheid van organisaties met een publieke functie vormt dan ook een grote uitdaging voor deze organisaties. Dit vraagt ook meer dan ooit om te leren van ervaringen en het herkennen van mogelijkheden en hindernissen om daar strategisch op in te kunnen spelen. Reflecteren op wat gaande is en daar betekenis aan geven.

  In deze module leer je vanuit verschillende perspectieven op verandering betekenisvolle veranderaanpakken te ontwikkelen.

 • Lintmodule: onderzoekslab

  Ter voorbereiding op het afstudeeronderzoek nemen studenten deel aan een onderzoekslab. Hierin wordt aan de hand van een leeronderzoek aandacht besteed aan de verschillende methoden en technieken ten behoeve van het doen van sociaal­wetenschappelijk onderzoek. Onderdeel hiervan vormen enkele colleges wetenschapsfilosofie. Hierin wordt gereflecteerd op de grondslagen en uitgangspunten van wetenschap. Dit plaatst ook de master Leiderschap in het publieke domein in perspectief. Daarnaast draagt het bij aan het bewustzijn van de student van diens wetenschapsfilosofische positie.

  In deze module leer je de grondslagen van de wetenschapsfilosofie en mede op basis daarvan een gedegen opzet voor een wetenschappelijk onderzoek op te stellen en uit te voeren.

 • Lintmodule: persoonlijke en professionele ontwikkeling

  Het onderkennen en leren omgaan met inherent in de functie van leidinggevende aanwezige spanningsvelden is een terugkerend thema in de master Leiderschap in het Publieke Domein. In het persoonlijk en professioneel ontwikkeltraject werken we aan het versterken van reflectievermogen en het vergroten en verdiepen van de kennis en inzichten over de eigen de rol van leidinggevende in het publieke domein. Van studenten wordt daarbij gevraagd persoonlijke en professionele ontwikkelpunten in een theoretisch kader te plaatsen.

  Deze opgedane kennis en inzichten worden gedurende het traject omgezet in praktische handelingsperspectieven in de eigen werkpraktijk met als doel het vergroten van de persoonlijke effectiviteit.

 • Afstudeeronderzoek

  In het afstudeeronderzoek kies je een thema waarop je dieper in wilt gaan en dat vanuit de werksituatie onderzocht kan worden. In het afstudeeronderzoek worden empirisch onderzoek, literatuurstudie, theoretische reflectie en kritische analyse gecombineerd. Je kiest of ontwerpt een passend onderzoeksplan om het vraagstuk empirisch te onderzoeken en kunt de daarin gemaakte keuzes verantwoorden. Vervolgens doe je daar op een wetenschappelijk verantwoorde manier verslag van, voorzien van conclusies/aanbevelingen.

Eerstvolgende startdatum

Deze master start in februari 2025.

Jaar 1

Periode

Onderdeel

Onderwijsdag

EC’s

februari t/m april

Dynamieken in het politieke en bestuurlijke krachtenveld

Donderdag

6 EC

april t/m juli

Leiderschap in perspectief

Donderdag

6 EC

september t/m november

Leidinggeven aan publieke organisaties

Donderdag

6 EC

november t/m februari

Leidinggeven aan gedrags-verandering

Donderdag

6 EC

Doorlopend

Lintmodule: Onderzoekslab

-

4 EC

Doorlopend

Lintmodule: Persoonlijk en professioneel ontwikkeltraject

-

2 EC

Jaar 2

Periode

Onderdeel

Onderwijsdag

EC’s

februari t/m april

Sturen op prestaties

Donderdag

6 EC

april t/m juli

Leidinggeven aan publieke innovaties

Donderdag

6 EC

september t/m februari

Masterthesis

-

15 EC

Doorlopend

Lintmodule: Onderzoekslab

-

2 EC

Doorlopend

Lintmodule: Persoonlijk en professioneel ontwikkeltraject

-

1 EC

Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht. De exacte onderwijslocaties volgen nog.

Programmacoördinator

Drs. Gerolf Pikker

Drs. Gerolf Pikker
 • Gerolf Pikker is senior adviseur bij USBO Advies en treedt op als docent in het bachelor- en masteronderwijs van het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO).

Docent

Prof. dr. Mirko Noordegraaf

Prof. dr. Mirko Noordegraaf
 • Prof. dr. Mirko Noordegraaf (1969) is als hoogleraar Publiek Management verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht.

Docent

Prof. dr. Lars Tummers

Prof. dr. Lars Tummers
 • Lars Tummers is hoogleraar Bestuurs- en Organisatiewetenschap, in het bijzonder Publiek Management en Gedrag. Hij is expert op het gebied van publiek management, leiderschap en gedragsverandering.

Docent

Prof. dr. Eva Knies

Prof. dr. Eva Knies
 • Eva Knies is hoogleraar Strategisch Human Resource Management (HRM) bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Zij is voorzitter van de afdeling Organisatie en Management en de leerstoelgroep Strategisch HRM en lid van het USBO onderzoeksbestuur.

Docent

Prof. dr. Albert Meijer

Prof. dr. Albert Meijer
 • Albert Meijer is hoogleraar publieke innovatie bij de Universiteit Utrecht en leidt de public management groep. Hij is een expert op het gebied van bestuur in de informatiesamenleving. In internationale bladen heeft hij gepubliceerd over publieke innovatie, slimme steden, ICT, data en sociale media in de publieke sector.

Docent

Prof. dr. Paul 't Hart

Prof. dr. Paul 't Hart
 • Prof. dr. Paul is hoogleraar Public Administration aan de Universiteit Utrecht en De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Sinds 2023 is hij lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en informeert en adviseert hij de regering en het parlement over grote maatschappelijke vraagstukken.

Docent

Dr. Jasmijn van Harten

Dr. Jasmijn van Harten
 • Jasmijn van Harten is als universitair hoofddocent verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO). Zij is onderwijsdirecteur master en Onderwijs voor Professionals (waaronder Executive Masters) bij USBO. In haar onderzoek richt Jasmijn zich op management en organisatie van duurzame inzetbaarheid.

Docent

Dr. Marlot Kuiper

Dr. Marlot Kuiper
 • Marlot Kuiper is assistent-professor Public Management aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap.

Docent

Dr. Julia Penning de Vries MSc

Dr. Julia Penning de Vries MSc
 • Julia Penning de Vries is als universitair docent verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO). Zij houdt zich bezig met people management, HRM en leiderschap in publieke organisaties, in het bijzonder de onderwijssector.

Docent

Dr. Rosanna Nagtegaal MSc

Dr. Rosanna Nagtegaal MSc
 • Dr. Rosanna Nagtegaal promoveerde aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO). Zij voerde onderzoek uit naar hoe gedragswetenschap kan helpen om het gedrag van publiek werknemers te begrijpen en verbeteren. Hierin betrok zij technologische innovaties, zoals het gebruik van algoritmen. Momenteel bestudeert zij hoe we gedragsinzichten kunnen gebruiken zodat werkgevers meer mensen met een beperking aannemen.

Docent

Dr. Wouter Vandenabeele

Dr. Wouter Vandenabeele
 • Wouter Vandenabeele is hoofddocent Human Resources Management aan de Universiteit Utrecht en tevens bijzonder gastprofessor aan de Katholieke Universiteit Leuven (België). Hij is lid en als treasurer ook executive board member van de International Research Society for Public Management (IRSPM). Daarnaast is hij lid van de European Group of Public Administration (EGPA), de American Society of Public Administration (ASPA) en de Public Management Research Association (PMRA).

Docent

Dr. Stephan Grimmelikhuijsen

Dr. Stephan Grimmelikhuijsen
 • Dr. Stephan Grimmelikhuijsen is Directeur Onderzoek van het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Hij is universitair hoofddocent publiek management en associate editor van het Journal of Public Administration Research and Theory. Zijn onderzoek en onderwijs centreren zich rondom de volgende thema’s: vertrouwen in de overheid, digitalisering/AI in de publieke sector, transparantie en gedragsbestuurskunde.

Docent

Dr. Koen Damhuis

Dr. Koen Damhuis
 • Dr. Koen Damhuis is als universitair docent werkzaam bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht.

Docent

Dr. R.T. (Rick) Borst

 • Rick Borst is als universitair docent werkzaam bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht en als adviseur bij ICTU-Venster voor Medewerkers (een programma van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Zijn onderzoek is gericht op de rol van (veranderingen in) organisatie aspecten zoals management, structuur en cultuur in het welzijn, prestaties en persoonlijkheidseigenschappen van medewerkers in het openbaar bestuur, zorg en onderwijs. In het bijzonder bestudeert hij stressprocessen en de gevolgen voor bevlogenheid en burn-out van ambtenaren.

Docent

Dr. Carina Schott

 • Carina Schott is als universitair docent verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO). Zij doet onderzoek op het snijvlak van Public Management, Psychologie en SHRM in de publieke sector.

Toelatingseisen

Dit masterprogramma is speciaal ontwikkeld voor professionals. De samenstelling van de groep is essentieel voor een kwalitatieve onderwijservaring. Leren met en van elkaar. Om deze reden hebben wij een aantal toelatingseisen opgesteld. Als deelnemer:

 • Ben je werkzaam in een organisatie met een publieke taak of in een onderneming die daar nauwe connecties mee onderhoudt.
 • Ben je (mede)verantwoordelijk voor ingrijpende en complexe strategische vraagstukken.
 • Ben je betrokken bij of geeft leiding aan ontwikkelingstrajecten in de organisatie.
 • Wil je veranderingen die zich in de samenleving en in de eigen organisatie voordoen begrijpen en in perspectief plaatsen om op deze ontwikkelingen te kunnen inspelen.
 • Heb je een reflexieve houding ten aanzien van eigen denken en handelen en kan je ervaringen verbinden met de aangeboden theoretische concepten.
 • Beschik je over ten minste vier jaar relevante werkervaring.
 • Heb je een hbo–diploma en kan je minimaal op hbo werk- en denkniveau functioneren.

Aanmeldprocedure

Voldoe je aan de bovenstaande toelatingseisen, dan kun je je aanmelden voor een intakegesprek met de programmacoördinator. In dit wederzijds oriënterende gesprek bepalen we samen of je beschikt over de benodigde kennis en werkervaring en of de master goed aansluit op jouw wensen en ambities. In de selectie streven we naar een gevarieerde samenstelling van de groep.

Je kan je gedurende het hele kalenderjaar aanmelden voor een intakegesprek. Er is plek voor minimaal 18 en maximaal 24 deelnemers.

Aanmelden

Inhoudelijke vragen?

Drs. Gerolf Pikker

Drs. Gerolf Pikker
 • Gerolf Pikker is senior adviseur bij USBO Advies en programmacoördinator van het executive masterprogramma Leiderschap in het Publieke Domein. Daarnaast treedt hij op als docent in het bachelor- en masteronderwijs van het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO).

Vragen over toelating en aanmelding?

Hanneke Plugge

Hanneke Plugge

Volg ons via:

Waarom managen alleen niet meer genoeg is: vijf essentiële perspectieven op publiek leiderschap

 • Door: Jasmijn van Harten

  Lees het artikel

  Hoe geef je leiding aan publieke en maatschappelijke organisaties die steeds complexere maatschappelijke vraagstukken moeten aanpakken en ‘oplossen’? De vraag om leiderschap neemt toe maar de leiderschapsrol is er niet eenvoudiger op geworden. Dit artikel geeft beknopt weer wat de state-of-the-art wetenschappelijke inzichten zijn op het gebied van leiderschap in het publieke domein.