Organisatie, cultuur en management

 • LocatieUtrecht
 • Duur2 jaar
 • Startmoment23 januari 2025
 • VoertaalNederlands
 • OnderwijsvormOp locatie
 • DiplomeringMasterdiploma
 • Prijs€33.950
 • ECTS60 EC

Het executive masterprogramma Organisatie, cultuur en management concentreert zich op de rol die cultuur, macht en context in organisaties spelen. Je beschouwt cultuur, macht en context in organisaties vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven. Centraal daarin staat de bestuurs- en organisatiewetenschap. Je krijgt inzicht in machts- en culturele processen in dienstverlenende organisaties die functioneren in een veranderende omgeving met oog voor context.

Doelgroep

De master is ontwikkeld voor ervaren leidinggevenden (bestuurders, directeuren en managers), (senior)beleidsmedewerkers en adviseurs. De praktijk wijst uit dat de master goed aansluit professionals die:

 • Zich bewust zijn van veranderingen in zowel hun organisatie als de samenleving.
 • De zin en betekenis van deze veranderingen willen begrijpen en in perspectief plaatsen om op deze ontwikkelingen te kunnen inspelen.
 • Een procesblik hebben en centraal in alle dynamiek van verandering de mensen in de organisatie zien staan.

Leerdoelen

Na het afronden van dit masterprogramma heb je:

 • Kennis van actuele theoretische inzichten uit de bestuurs- en organisatiewetenschappen.
 • Een brede (theoretische) kijk op organiseren en organisatiecultuur en machtsprocessen in organisaties ontwikkeld.
 • Inzicht in het systematisch analyseren en evalueren van veranderingstrajecten in jouw organisatie.
 • Kennis van en vaardigheid in het opzetten, uitvoeren en presenteren van een wetenschappelijk gefundeerd onderzoek op het terrein van organisatie, cultuur en management.

Voorlichtingsavond - 8 oktober 2024

Wil je meer weten over dit masterprogramma? Bezoek dan op dinsdag 8 oktober 2024 de voorlichtingsavond van onze executive masterprogramma’s.

Meer informatie en aanmelden

Alumnivereniging AVEUM

Afgestudeerden van de executive masterprogramma’s hebben alumnivereniging AVEUM opgericht. Wil je meer weten over deze vereniging en haar activiteiten, ga dan naar de website van AVEUM.

“Cultuur en macht: vaak 'onzichtbaar' maar wel beïnvloedbaar.”

Dr. Marianne Dortants, programmacoördinator

Tijdsinvestering

Het studieprogramma bestaat uit acht cursussen en twee onderzoeksprojecten. Zowel in het eerste als tweede jaar zijn er 18 onderwijsdagen. Deze dagen zijn eens in de twee weken op donderdag (van 10.00 tot 21.15 uur). Alle onderwijsblokken worden afgerond met een schriftelijke opdracht.

De onderwijsdagen zijn over het algemeen als volgt opgebouwd:

 • Eén dagdeel wordt gebruikt voor de onderdelen Methoden en technieken van onderzoek, het eerstejaars organisatieonderzoek en het afstudeeronderzoek.
 • Twee dagdelen worden gereserveerd voor de thematische cursussen.

Studieprogramma

Jaar 1

 
 1. Perspectieven op organiseren

(3.5 EC)

 1. Cultuur en macht in organisaties

(7 EC)

 1. Organiseren en besturen in context

(5 EC)

 1. Onderzoek(er) in discussie

(3 EC)

Eerstejaars organisatieonderzoek (9 EC) + Introductie methoden en technieken van onderzoek (2 EC)

 
  

Jaar 2

 
 1. Managen van organisatieverandering

(6 EC)

 1. Meervoudig managen in publieke domeinen

(3.5 EC)

 1. Succesvol besturen: organisaties, netwerk en leiderschap

(3 EC)

 1. Theorie en interventie

(3 EC)

Afstudeeronderzoek (inclusief Methoden en technieken van onderzoek)

(15 EC)

  
 • 1. Perspectieven op organiseren

  Veranderingen in en rond een organisatie betekenen soms verschillende dingen voor verschillende partijen. Klanten en stakeholders ondergaan een andere verandering dan medewerkers. En uitvoerende medewerkers zien soms een andere werkelijkheid dan het operationele management. Dat roept vragen op: hoe kijken betrokkenen naar een organisatie, welk deel van het organisatieproces staat centraal en hoe gaan betrokkenen om met verschillende visies op het eigen organisatieproces?

  Centraal staan organisaties en organiseren. We ontdekken hoezeer visies hierover kunnen verschillen door deze vanuit diverse theoretische perspectieven te beschouwen.

 • 2. Cultuur en macht in organisaties

  Organisaties kennen vele spanningsvelden waarbinnen macht en cultuur een belangrijke rol spelen. Macht en cultuur zijn geen statische systemen die op een eenvoudige manier bestuurbaar, beheersbaar en maakbaar zijn. Het zijn levende en dus ook lerende systemen die voortdurend veranderen.

  We verkennen vanuit diverse conceptuele benaderingen de uiteenlopende betekenissen van cultuur. Belangrijke thema’s hierbij zijn macht en afhankelijkheid, communicatie en betekenisgeving en etniciteit en identiteit.

 • 3. Organiseren en besturen in context

  Organisaties bevinden zich middenin de maatschappij. Maatschappelijke maar ook bestuurlijke veranderingen hebben impact op organisaties. Belangrijk is dat binnen organisaties een duidelijk beeld heerst van hoe men op veranderingen kan inspelen en alles in goede banen leidt.

  We bestuderen maatschappelijke veranderingen en beleidskeuzes die direct en indirect invloed hebben op organisaties. Vanuit een theoretische bestuurskundige benadering leer je hoe organisaties om kunnen gaan met actuele veranderingen in het werkveld.

 • 4. Onderzoek(er) in discussie

  De afsluitende cursus van het eerste jaar is het vak wetenschapsfilosofie. Je leert om kennistheoretische uitgangspunten te verkennen en deze in verbinding te brengen met methoden van onderzoek.

 • 5. Managen van organisatieverandering

  De toegenomen dynamiek van de omgeving dwingt organisaties tot een snellere opeenvolging van aanpassingen. Deze aanpassingen zijn complex en veelomvattend. Verandertrajecten krijgen hierdoor kenmerken van continue organisatieprocessen. Dit vraagt veel van de leiding en medewerkers van een organisatie.

  We bekijken veranderingen in organisaties vanuit actuele theoretische perspectieven. Ook gaan we in op handelingsperspectieven die nodig zijn. In het beschouwen van en sturen op de betekenis die de organisatie aan verandering toekent.

 • 6. Meervoudig managen in publieke domeinen

  Beleid maken, wetten uitvoeren en diensten verlenen: daarvoor hadden organisaties vroeger alle tijd. Tegenwoordig staat dit alles sterk onder druk. Organisaties staan onder streng toezicht en moeten alsmaar verantwoording afleggen. Met minder geld moet meer gedaan worden en resultaten behalen is steeds belangrijker.

  We verkennen de plek die complexe organisaties innemen in bestuurlijke en maatschappelijke verbanden. De soms tegenstrijdige eisen die de omgeving oplegt, vertaalt zich naar ambiguïteit en onzekerheid in het aansturen van organisaties. Door hier theoretisch en systematisch over na te denken, leer je hoe je bij beperkte omstandigheden toch ruimte kunt maken voor verantwoordelijk organisatiebeheer.

 • 7. Succesvol besturen: organisaties, netwerk en leiderschap

  In het debat over publieke dienstverlening bestaat de vraag naar wat succesvol besturen uitmaakt en hoe authentiek leiderschap daaraan kan bijdragen. Wij verkennen de ‘positieve bestuurskunde’ en ontdekken uitdagingen rondom het zichtbaar maken van succes in openbaar bestuur. Wat is er nodig om succesvolle openbare organisaties te creëren en consolideren?

  In de cursus onderzoeken wij de logica’s van prestatie, reputatie en legitimiteit. Wij leggen daarmee de nadruk op het tot stand brengen van succesvolle praktijken in publieke organisaties en samenwerkingsverbanden. Na deze cursus kan je discussies over succes en falen van publieke organisatie plaatsen in een context van actuele bestuurskundige inzichten en theorieën. Je krijgt inzicht in de dynamiek van succesvol besturen en leert strategisch leiderschap daarin te herkennen en te analyseren.

 • 8. Theorie en interventie

  We verdiepen ons in fundamentele vragen rondom processen van betekenisgeving en ambiguïteit in organisaties. Zo ontwikkel je een eigen en kritisch perspectief op bestuurs- en organisatiewetenschappelijk onderzoek.

  We verkennen theorieën over aansturing en verandering in organisaties. Dit leert je om na te kunnen denken over de mogelijkheden, maar ook de beperkingen van gerichte interventies in complexe organisatieprocessen. Je ontwikkelt theoretisch onderbouwd inzicht over indirecte en conditionele sturing in organisaties.

 • Methodische onderdelen en afstudeeronderzoek

  In het eerste jaar ligt de nadruk op een (kwalitatief) organisatieonderzoek. Je zet een onderzoek op, analyseert data, voert het onderzoek uit en schrijft een onderzoeksrapport.

  Tijdens het tweede jaar ligt de nadruk op het onderzoeken van organisatie(veranderings)processen. Actualiteit en theoretische onderbouwing komen samen in de onderwerpkeuze voor jouw meesterproef. Het onderzoek voer je zelfstandig, maar met persoonlijke ondersteuning van de programmacoördinator en scriptiebegeleider, uit.

Data

De volgende editie van dit masterprogramma start op 23 januari 2025. De data volgen.

Locatie

Utrecht. De exacte locatie volgt z.s.m.

Programmacoördinator

Dr. Sander Kramer

Dr. Sander Kramer

Programmacoördinator

Drs. Gerolf Pikker

Drs. Gerolf Pikker

Toelatingseisen

Onze masterprogramma’s zijn speciaal ontwikkeld voor professionals. De samenstelling van de groep is essentieel voor een kwalitatieve onderwijservaring. Leren met en van elkaar. Om deze reden hebben wij een aantal toelatingseisen opgesteld. Als deelnemer:

 • Ben je afgestudeerd aan een instelling voor hoger onderwijs (minimaal een vierjarige bacheloropleiding) of wetenschappelijk onderwijs of in het bezit van een diploma dat daarmee gelijkgesteld kan worden.
 • Heb je tenminste vier jaar relevante praktijkervaring in een leidinggevende en/of beleidsadviserende functie.
 • Beschik je over voldoende kennis van de Engelse taal om Engelse teksten te kunnen bestuderen.
 • Beschik je, met het oog op de verslagen en afstudeerscriptie, over een goede schrijfvaardigheid.

Aanmeldprocedure

Voldoe je aan de bovenstaande toelatingseisen, dan kun je je aanmelden voor een intakegesprek met de programmacoördinator. In het intakegesprek kan de programmacoördinator samen met jou vaststellen of je beschikt over de vereiste kennis en ervaring. Op deze wijze wordt gewaarborgd dat alle deelnemers met een voldoende kennis- en ervaringsniveau aan de opleiding beginnen.

Het maximum aantal deelnemers is 22. Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding voor de 10 eerste plaatsen. Bij het toewijzen van de overige plaatsen wordt gekeken naar een gevarieerde samenstelling van de groep. Criteria als spreiding naar sector en functie en de man-vrouwverhouding spelen daarbij een belangrijke rol.

Kosten

De kosten bedragen € 33.950,-

Vragen over toelating en aanmelding?

Erna Borrias

Erna Borrias

Inhoudelijke vragen?

Dr. Sander Kramer

Dr. Sander Kramer

Volg ons via:

‘Geleerd de situatie vanuit meerdere perspectieven te bekijken’

Mariska Plomp, Directeur sso cfd / Belastingdienst, alumna Organisatie, cultuur en management, leergang 20

‘Binnen mijn werk bij het Rijk volgen organisatieveranderingen zich in hoog tempo op. Dit is iets wat mij boeit en bindt, maar het vraagt veel van de organisatie en stelt nieuwe eisen aan mij als leidinggevende. Daarom koos ik Voor de master Organisatie, cultuur en management.

De opleiding was, naast een fulltime baan, behoorlijk pittig, maar bracht mij ook het nodige. Zo heb ik geleerd om de werkelijkheid vanuit meerdere perspectieven te bekijken en ontdekt dat een ieder een eigen betekenis geeft aan ogenschijnlijk eenzelfde situatie. Dit heeft mij in de praktijk meer rust gegeven en heeft mij in staat gesteld se situatie meer beschouwend te bezien.

Tijdens de lessen was er veel ruimte voor praktijkvoorbeelden van medestudenten. Zo ontstond een mooie groepsdynamiek en leer je niet alleen vanuit de theorieën die je krijgt aangereikt, maar ook van elkaar!’