Bestuur en beleid voor professionals

 • LocatieUtrecht
 • Duur2 jaar
 • Startmomentjanuari 2025 (onder voorbehoud)
 • VoertaalNederlands
 • OnderwijsvormOp locatie
 • DiplomeringMaster diploma
 • Prijs27.500,- (prijsindicatie)
 • ECTS60 EC

Deze executive master is ontwikkeld voor leidinggevenden en beleidsmedewerkers in het publieke domein, die nauw betrokken zijn bij maatschappelijke veranderingen en bestuurlijke processen. Welke taken horen in een dynamische samenleving bij de overheid? Hoe kunnen overheid, maatschappelijke organisaties en burgers samenwerken? Hoe organiseren en sturen publieke organisaties? Dit soort vragen staat in deze opleiding centraal. Kennis van bestuur en beleid laat je reflecteren op gebeurtenissen in de maatschappij, in je organisatie en op je eigen handelen.

Doelgroep

De master is ontwikkeld voor (senior)beleidsmedewerkers, adviseurs en ervaren leidinggevenden (bestuurders, directeuren en managers). De praktijk wijst uit dat de master goed aansluit bij professionals die:

 • Bestuurlijk of beleidsmatig werken in een organisatie met een publieke functie.
 • Zich bewust zijn van veranderingen die zich in de samenleving en eigen organisatie voordoen.
 • De zin en betekenis van deze veranderingen willen begrijpen en in perspectief plaatsen om op deze ontwikkelingen beter te kunnen inspelen.

Leerdoelen

Na het afronden van dit masterprogramma beschik je over:

 • Kennis van de belangrijkste theoretische inzichten uit de bestuurs- en organisatiewetenschappen.
 • Kennis van actuele vraagstukken van bestuur en beleid en het wetenschappelijke en publieke debat hierover.
 • Kennis van en vaardigheid in het opzetten, uitvoeren en afronden van een wetenschappelijk gefundeerd onderzoek op het terrein van bestuur en beleid.
 • Inzicht in de rol van onderzoek en advisering bij het bedenken van, besluiten over en sturen van beleid.

Startdata

Extra editie 2025
Wegens grote belangstelling willen wij een extra editie van het programma organiseren. Hiermee hopen wij te voorkomen dat geïnteresseerden tot 2026 moeten wachten.

Bij voldoende animo kan deze extra editie starten. Interesse? Laat het ons zo snel mogelijk weten via het aanmeldformulier. Zodra zeker is dat deze editie kan starten nemen we contact met je op.

Editie 2026
In 2026 zal weer een editie volgens de reguliere tweejaarlijkse planning plaatsvinden.

Voorlichtingsavond - 8 oktober 2024

Wil je meer weten over dit masterprogramma? Bezoek dan op dinsdag 8 oktober 2024 de voorlichtingsavond van onze executive masterprogramma’s.

Meer informatie en aanmelden

Alumnivereniging AVEUM

Afgestudeerden van de executive masterprogramma’s hebben alumnivereniging AVEUM opgericht. Wil je meer weten over deze vereniging en haar activiteiten, ga dan naar de website van AVEUM.

“Het leren stellen van betere vragen geeft uiteindelijk betere antwoorden.”

Drs. Nienke Kuitenbrouwer, programmacoördinator

Tijdsinvestering

Het studieprogramma is opgebouwd uit 12 cursussen in twee jaar. Je kunt in deze cursussen eigen thema’s aan de orde stellen, zowel op de onderwijsdagen als in de (schrijf)opdrachten. In het tweede jaar breng je een persoonlijk accent aan in de opleiding met het onderwerp van je afstudeeronderzoek.

De onderwijsdagen vinden eens per twee weken plaats op vrijdag (van 9.30 uur tot 17.30 uur). De studiebelasting is circa 20 uur per week, inclusief de onderwijsdagen.

De opleiding heeft een studielast van 1600 studie-uren (60 EC), verspreid over twee jaar. De feitelijke studielast is afhankelijk van je individuele kwaliteiten en de wijze waarop je in staat bent de praktijkonderdelen in je werk te integreren.

Studieprogramma

Jaar 1

 

Openbaar bestuur in beweging

(4 EC)

Organiseren en organisaties

(5 EC)

Actuele klassiekers

(5 EC)

Beleid maken en sturen

(5 EC)

Bestuur en beleid: syntese

(2 EC)

Onderzoek en wetenschapsfilosofie

(5 EC)

Jaar 2

 

Publiek management

(4 EC)

Sturing en verandering in organisaties

(4 EC)

Besturen in internationaal perspectief

(4 EC)

Normatieve en ethische dillema’s

(4 EC)

Publieke verantwoording

(3 EC)

Afstudeeronderzoek (september - februari)

(15 EC)

  

Inhoud

 • Openbaar bestuur in beweging

  Beleidsmakers en bestuurders zijn onderdeel van een maatschappelijke en politieke omgeving die voortdurend in ontwikkeling is: denk aan internationalisering en digitalisering. Zij proberen deze ontwikkelingen te sturen, maar worden hierdoor ook zelf beïnvloed.

  In de verschuiving van ‘government’ naar ‘governance’ komt de positie van de overheid ter discussie te staan, wat de vraag oproept of bij sommige taken niet eerder maatschappelijke organisaties, private ondernemingen of burgers aan zet zijn.

 • Organiseren en organisaties

  Beleid wordt ontwikkeld, geïnterpreteerd en uitgevoerd door organisaties. Deze organisaties verschillen sterk van elkaar, in bijvoorbeeld omvang en structuur.

  Je leert wat publieke organisaties zijn en met welke verschillende perspectieven je naar deze organisaties kunt kijken. Daarbij zoomen we in op concepten als leiderschap, motivatie, macht en tegenmacht, structuur en cultuur.

 • Actuele klassiekers

  Moet het landsbestuur worden toevertrouwd aan de populairste politicus of aan de professionele expert? Aan moreel hoogstaande burgers of toch maar liever aan sluwe Realpolitiker? Vragen waarop klassieke denkers belangrijke antwoorden hebben gegeven, die ook nu nog actueel zijn.

  Centraal staan klassieke denkers als Plato, Machiavelli en Weber. Hoe denken zij over onderwerpen als rationaliteit, macht en verantwoording?

 • Beleid maken en sturen

  Nieuw beleid is vaak een reactie op het tekortschieten van bestaand beleid. Daarbij is het de vraag hoe beleid werkt. Is beleid het zo rationeel mogelijk oplossen van een probleem, in elkaar opvolgende fasen? Of is beleid een permanente strijd tussen verschillende belangen, waarbij het beleidsproces grillig en onvoorspelbaar verloopt?

  Beide visies op beleid komen aan bod. Daarbij volgen we de weg van beleid op papier naar beleid in de praktijk: van agendavorming en probleemdefinitie tot en met uitvoering, terugkoppeling en evaluatie.

 • Bestuur en beleid: synthese

  Het eerste studiejaar wordt afgesloten met een mondeling tentamen. Daarvoor worden de thema’s en theoretische concepten die in de eerste vier cursussen aan bod kwamen met elkaar verbonden. Op basis van vier zelf geformuleerde stellingen, ga je de discussie aan.

 • Onderzoek en wetenschapsfilosofie

  Professionals binnen bestuur en beleid hebben op verschillende manieren te maken met onderzoek. Bijvoorbeeld bij het beoordelen van de kwaliteit van onderzoek of bij het interpreteren van de resultaten. Vragen die in de organisatie spelen of maatschappelijke kwesties leer je omzetten naar onderzoeksvragen.

 • Publiek management

  In het openbaar bestuur hebben termen als prestaties, targets, planning & control en procesmanagement hun intrede gedaan. Maar dit new public management heeft te weinig oog voor de eigenheid van de publieke sector, waarin andere doelen en waarden ook van belang zijn.

  Je leert hoe je aan publieke waarden invulling kunt geven in een politiek-bestuurlijke omgeving waarbij je rekening houdt met waardevolle inzichten uit de managementwetenschap.

 • Sturing en verandering in organisaties

  Waarom zijn sommige publieke organisaties succesvol in het vervullen van hun taken, terwijl andere organisaties met precies dezelfde taak of functie dat niet zijn?

  We onderzoeken wat ‘succesvol besturen’ of ‘succesvol organiseren’ is. Welke rol spelen bijvoorbeeld leiderschap, framing en timing bij het bepalen of een organisatie succesvol is?

 • Besturen in internationaal perspectief

  Bestuur en beleid spelen zich steeds meer in een internationale context af. Tegelijkertijd staat Europa onder druk. De Europese Unie werkt anders dan nationale of lokale overheden en bestuurlijke processen in de Europese arena ontwikkelen zich vaak anders dan die in de nationale arena.

  We beschouwen de ontwikkeling waarbij internationale organisaties nationale en regionale overheden beïnvloeden, die op hun beurt proberen invloed op het Europese en internationale toneel uit te oefenen.

 • Normatieve en ethische dilemma's

  Beleidsproblemen kunnen worden bekeken als waarde neutrale vraagstukken die zo effectief mogelijk moeten worden opgelost. Maar bij sommige problemen, als criminaliteit, gaat het om normatieve vraagstukken.

  We analyseren actuele maatschappelijke debatten vanuit verschillende perspectieven. We dagen je uit om jouw eigen opvattingen over normatieve afwegingen achter en binnen beleid expliciet te maken en ter discussie te stellen.

 • Publieke verantwoording

  Wie beleid maakt, moet oog hebben voor het politieke spel. Het klassieke model van verantwoording via de ‘parlementaire route’ voldoet niet meer. Verantwoording is controle, maar moet ook een leerproces in gang zetten.

  We brengen de verhouding tussen politiek en bestuur in kaart aan de hand van een paar oude en nieuwe kwesties. Dit gebeurt op basis van recent onderzoek naar verantwoording, klassieke ideeën van Wilson en Weber en socratische dilemma’s over integriteit en professionaliteit.

 • Afstudeeronderzoek

  In het afstudeeronderzoek kies je een thema waarop je dieper in wilt gaan en dat je vanuit jouw werksituatie kunt onderzoeken. In het afstudeeronderzoek worden empirisch onderzoek, literatuurstudie, theoretische reflectie en kritische analyse gecombineerd. Het thema dat je kiest is zowel theoretisch als maatschappelijk relevant.

Werkvormen

De opleiding kent afwisselende werkvormen: interactieve hoorcolleges, literatuurbesprekingen, presentaties, discussies, debatten en case teaching (zelf onderwijs verzorgen aan de hand van een case). Afwisselend wordt plenair, in subgroepen, bilateraal of individueel gewerkt. Waar mogelijk werken we met voorbeelden en materiaal gerelateerd aan de actualiteit.

Data

Editie 2024 (vol)
Het maximum aantal deelnemers voor de aankomende editie van het masterprogramma (start 26 januari 2024) is bereikt.

Extra editie 2025
Wegens grote belangstelling willen wij een extra editie van het programma organiseren. Hiermee hopen wij te voorkomen dat geïnteresseerden tot 2026 moeten wachten.

Bij voldoende animo kan deze extra editie starten. Interesse? Laat het ons zo snel mogelijk weten via het onderstaande aanmeldformulier. Zodra zeker is dat deze editie kan starten nemen we contact met je op.

Editie 2026
In 2026 zal weer een editie volgens de reguliere tweejaarlijkse planning plaatsvinden.

Locatie

Utrecht. De exacte locatie volgt z.s.m.

Programmacoördinator

Drs. Nienke Kuitenbrouwer

Drs. Nienke Kuitenbrouwer

Docenten (een selectie)

prof. dr. mr. Mark Bovens
Hoogleraar Bestuurskunde verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht.

prof. dr. Mirko Noordegraaf
Hoogleraar Publiek Management verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht.

dr. Margo Trappenburg
Universitair hoofddocent bij Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht.

prof. dr. Paul ‘t Hart
Hoogleraar Publiek Management verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht.

dr. Sebastiaan Princen
Universitair Hoofddocent op het gebied van bestuur en beleid in de Europese Unie, verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht.

Toelatingseisen

Deze masteropleiding is speciaal ontwikkeld voor professionals. De samenstelling van de groep is essentieel voor een kwalitatieve onderwijservaring. Leren met en van elkaar. Om deze reden hebben wij een aantal toelatingseisen opgesteld. Als deelnemer:

 • Ben je afgestudeerd aan een instelling voor hoger of wetenschappelijk onderwijs of in het bezit van een diploma dat daarmee gelijkgesteld kan worden.
 • Beschik je over tenminste vier jaar relevante praktijkervaring in een organisatie met een publieke functie.
 • Heb je voldoende kennis van de Engelse taal om Engelse teksten te kunnen bestuderen.
 • Beschik je, met het oog op de verslagen en afstudeerscriptie, over een goede schrijfvaardigheid.

Aanmeldprocedure

Voldoe je aan de bovenstaande toelatingseisen, dan kun je je aanmelden voor een intakegesprek met de programmacoördinator. In dit wederzijds oriënterende gesprek kan de programmacoördinator samen met jou vaststellen of je beschikt over de vereiste kennis en ervaring. Op deze wijze wordt gewaarborgd dat alle deelnemers met een voldoende kennis- en ervaringsniveau aan de opleiding beginnen. In de selectie streven we naar een gevarieerde samenstelling van de groep.

Het maximum aantal deelnemers is 22. Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding voor de eerste twaalf plaatsen. De overige plaatsen worden toegewezen op basis van de gewenste variatie in de samenstelling van de groep.

Inschrijving is in principe mogelijk tot een maand voor de start van het programma. De master start eens in de twee jaar.

Vragen over toelating en aanmelding?

Hanneke Plugge

Hanneke Plugge

Inhoudelijke vragen?

Drs. Nienke Kuitenbrouwer

Drs. Nienke Kuitenbrouwer

Volg ons via:

'Je leert betekenis geven aan feiten'

Roy Sielaff, vice president & general manager, Emea - network innovations, alumnus bestuur en beleid, leergang 4

‘Sluit deze opleiding voldoende aan bij mijn huidige werkomgeving? Kan ik het niveau wel aan? Zomaar een aantal (herkenbare?) vragen die door m’n hoofd schoten toen ik me ging verdiepen in de master bestuur en beleid voor professionals. Uiteindelijk zijn al mijn verwachtingen overtroffen.

Wat ik met name geleerd heb, is hoe je betekenis geeft aan feiten. Als professional heb je veel kennis en ervaring, maar na het volgen van deze master weet je deze kennis en ervaring te koppelen aan wetenschappelijke theorieën en onderzoeksmethoden. Een absolute verrijking, waar ik -zelfs nu ik in de private sector werkzaam ben- nog dagelijks gebruik van maak. Kortom, twijfel niet en schrijf je in!’