Vragenlijst Interpersoonlijk Schoolleidersgedrag (VIS)

 • StartmomentOp elk moment
 • VoertaalNederlands
 • Prijs€150

De online Vragenlijst Interpersoonlijk Schoolleidersgedrag (VIS) geeft schoolleiders inzicht in hoe hun functioneren wordt ervaren door henzelf en door de medewerkers van de school. Het gaat om een combinatie van ervaren nabijheid (ook wel samen-gedrag en tegen-gedrag genoemd), en de mate van ervaren regie of meegaandheid.

De online vragenlijst wordt ingevuld door medewerkers, wat een medewerkersbeeld oplevert. De schoolleider zelf vult de lijst twee keer in; één keer als zelfbeeld en één keer als ideaalbeeld. De verschillen tussen de drie perspectieven (medewerkersbeeld, zelfbeeld en ideaalbeeld) vormen het uitgangspunt voor reflectie en (mogelijke) verbetering.

Bestemd voor

Schoolleiders in het voortgezet onderwijs.

Gebruik en afname

De online vragenlijst over schoolleidersgedrag bestaat uit 77 uitspraken. Op een vijfpuntsschaal kan worden aangeven in hoeverre een uitspraak van toepassing is. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 20 minuten. Het aantal medewerkers dat de vragen over een schoolleider moet invullen, is minimaal 10 (bij voorkeur 15 of meer). De schoolleider zelf vult het formulier met vragen ook in, één keer als zelfbeeld en één keer als ideaalbeeld.

Het kan zinvol zijn om de vragenlijst met tussenpozen meerdere keren in te vullen, zodat een beeld ontstaat van de ontwikkeling die doorgemaakt is. Door de verschillende gegevens naast elkaar te leggen kan de vragenlijst aanleiding geven om individueel of samen met anderen te reflecteren over het eigen functioneren.

Rapportage

Voor elk van de uitspraken wordt in een rapportage weergegeven wat de gemiddelde opvattingen zijn van medewerkers over de betreffende schoolleider en hoe de schoolleider zichzelf ziet. Ter vergelijking zijn scores opgenomen over ‘de gemiddelde schoolleider’ (de gemiddelde invulling van een groot aantal medewerkers over een groot aantal schoolleiders).

De resultaten worden ook samengevat in een figuur. Het model dat hiervoor gebruikt wordt bestaat uit acht sectoren. Hoe sterker een sector gearceerd is, des te sterker vertoont iemand het gedrag uit de betreffende sector. De rapportage bevat een toelichting bij de betekenis van dit model.

Procedure afname en verwerking

 • Na de aanvraag (en het doorgeven van de factuurgegevens) ontvang je een link naar de vragenlijst. Deze link kan vervolgens worden doorgestuurd naar de medewerkers die het medewerkerbeeld invullen.
 • Als alle respons binnen is, dan wordt toegang tot de vragenlijst weer gesloten.
 • Onderwijsadvies & Training verwerkt de resultaten, en stuurt een rapportage naar de schoolleider. Voor elke schoolleider wordt een aparte rapportage gemaakt.
 • De verwerkingstermijn is maximaal 2 weken.

Aanvullend advies

Hoewel de rapportages zo zijn gemaakt dat je als schoolleider zelfstandig je gegevens kunt bekijken, is de ervaring dat de opbrengst groter is wanneer daar iemand bij betrokken wordt die ervaring heeft met het interpreteren van de resultaten. Onderwijsadvies & Training biedt hiervoor verschillende mogelijkheden:

 • Plenaire rapportages aan het hele team (waarin los van personen toelichting wordt gegeven bij het interpreteren van de resultaten)
 • Individuele gesprekken (waar met de betreffende persoon de resultaten worden besproken en gezamenlijk vertaald naar eventuele aandachtspunten en acties voor verdere ontwikkeling).
 • Begeleiding bij verdere ontwikkeling van het eigen denken en handelen van de schoolleider, zowel individueel als gezamenlijk (bijvoorbeeld in de vorm van een intervisietraject).

Kosten

De kosten bedragen 150 euro per afname per schoolleider (inclusief rapportage). Wij maken op aanvraag een offerte voor aanvullend advies.

Adviseur

Dr. Karin Smit

Dr. Karin Smit

Vragenlijst aanvragen

Je kunt toegang aanvragen tot de vragenlijst bij Onderwijsadvies & Training, via: educationaltools@uu.nl. Zodra de vragenlijsten zijn ingevuld worden de data door een medewerker verwerkt en zal de rapportage (in pdf) naar de schoolleider verstuurd worden.

Geef bij het aanvragen van de vragenlijst aan:

 • om hoeveel schoolleiders het gaat,
 • om hoeveel mannen en vrouwen het gaat,
 • hoeveel medewerkers (per schoolleider) de vragen gaan beantwoorden,
 • waar het materiaal naar toe gestuurd moet worden,
 • of aanvullend onderwijskundig advies gewenst is,
 • wat de factuurgegevens zijn (dit zijn een e-mailadres van de administratie en een kostenplaats of referentienummer).

Heb je vragen over de VIS? Neem dan contact op met het secretariaat van Onderwijsadvies & Training.

030 253 2261
educationaltools@uu.nl

Over Onderwijsadvies & Training

Onderwijsadvies & Training traint onderwijsprofessionals gedurende hun hele loopbaan. Wij bieden maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken, en geven scholen en opleidingen onderwijskundig advies. We verbinden kennis uit de wetenschap met de onderwijspraktijk om tot nieuwe perspectieven te komen. Onderwijsadvies & Training is onderdeel van de Universiteit Utrecht.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Op alle diensten van Onderwijsadvies & Training zijn betalings- en annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Volg ons via: