Sustainable Ruminant Health

 • Duur1 dag
 • StartmomentDatum volgt nog
 • VoertaalNederlands, Engels
 • OnderwijsvormOp locatie
 • DiplomeringAccreditatiepunten
 • Prijs€500

Deze cursus is voor de rundveedierenarts van nu en morgen. Je leert namelijk meer over nieuwe ontwikkelingen in de veehouderij op het gebied van diergezondheid, technologie en de maatschappij. De cursus is pragmatisch en praktijkgericht.

Omschrijving

Vanwege zijn/haar specifieke kennis over diergezondheid en dierenwelzijn speelt de rundveedierenarts een belangrijke rol in het proces van een verantwoorde voedselproductie. In een rundveehouderij die zich moet aanpassen aan veranderende eisen van burger en samenleving, en die te maken krijgt met enorme technologische ontwikkelingen, moet ook de rundveedierenarts veranderen om van toegevoegde waarde te kunnen blijven.

Dit alles maakt het noodzakelijk dat rundveedierenarts van de toekomst blijvend moet investeren in kennis over diergezondheid, maar ook in kennis over ontwikkelingen in de maatschappij waar de veehouderij mee te maken krijgen en die van invloed zijn op de diergezondheid.

Natuurlijk werken dierenartsen aan diergezondheid en dus zullen ze voor een belangrijk deel over bekende onderwerpen praten. Deze cursus behandelt state of the art kennis, waarbij nieuwe technologische ontwikkelingen zoals automatisering en precision livestock farming besproken worden. Controversiële onderwerpen zullen daarbij niet gemeden worden. Daarbij kunnen vragen besproken worden zoals: Welke gevolgen zal de nieuwe Wet Dieren hebben voor de klauwgezondheidszorg? Hoe gaan we om met de stikstof wetgeving in ons voedingsadvies? Welke gevolgen hebben de ontwikkelingen op gebied van CRISPR Cas op de fokkerij op diergezondheid? Of we nu blij zijn met bepaalde ontwikkelingen of niet, we hebben er mee te dealen. De dierenarts moet daarin voorop gaan.

Leerdoelen

De cursus behandelt onderwerpen waar de rundveedierenarts in zijn/haar dagelijkse werk mee te maken heeft of zou kunnen hebben. Op de voorlopige lijst staan bekende onderwerpen zoals:

 • jongvee opfok
 • vruchtbaarheid
 • klauwgezondheid
 • uiergezondheid
 • transitie management
 • voeding en (opkomende) infectieziekten
 • nieuwe technologieën in de melkveehouderij
 • de mogelijkheden die genetica biedt in een duurzame rundveehouderij en communicatie

Doelgroep

Deze cursus is voor de rundveedierenarts van nu en morgen. Je leert namelijk meer over nieuwe ontwikkelingen in de veehouderij op het gebied van diergezondheid, technologie en de maatschappij. De cursus is pragmatisch en praktijkgericht.

Video

Programma:

Het programma bestaat uit 10 onderdelen die elk een dag in beslag nemen. Hier onder staan de verschillende onderwerpen in het kort beschreven. De precieze inhoud van de onderwerpen kan, afhankelijk van de omstandigheden, in de loop van de tijd worden aangepast. Alle cursusdagen zijn ook los te volgen voor 500,- euro per cursusdag.

Let op: per cursusdag is er slechts beperkt plek voor losse aanmeldingen.

 • Cursusdag 1, 20 mei 2022: Circulaire landbouw in Nederland - van politiek naar praktijk

  Het begrip ‘circulaire landbouw’ is inmiddels alom bekend en Nederland maakt zich op voor een duidelijke transitie naar circulaire landbouw. Kan de melkveehouderij zijn sterke nationale agrarische positie behouden in een circulair kader of wordt het politieke klimaat echt onhaalbaar? En wat betekent dat nu juist, circulaire of kringlooplandbouw. Welke concrete interne- en externe kringlopen zijn er vandaag op het melkveebedrijf die een rol kunnen spelen in deze transitie? Bekende kringlopen zijn bijvoorbeeld warmte, mest, fosfor, stikstof, water, CO2 maar ook nieuwe reststromen vanuit andere sectoren. Vertrekkende vanuit reeds bestaande praktijkvoorbeelden die de melkveesector verduurzamen zal de rol van de diergeneeskunde in deze transitie toegelicht worden.

  Datum: 20 mei ‘22
  Locatie: Deze eerste cursusdag zal plaatsvinden in Wageningen, gelijktijdig met het evenement ‘Dutch Dairy Challenge’.
  Programma: Download hier het gehele programma incl. locatie en introductie van de sprekers

 • Cursusdag 2, 17 juni 2022: Transitie management - koeien feilloos door de transitie, of net niet?

  Drie weken voor tot 3 weken na de partus zijn voor onze Nederlandse koeien nog steeds de meest uitdagende periode tijdens hun leven. Wereldwijd bestaan steeds betere inzichten over hoe we dit in de huidige melkveehouderij het beste aan kunnen pakken. De basis hiervan wordt gevormd door nieuwe inzichten over de adaptatie en pathofysiologie van melkkoeien. Hebben deze inzichten gevolgen voor curatieve behandelingen voor de meest voorkomende metabole stoornissen. Kan sensor technologie een oplossing bieden bij het monitoren we deze stoornissen? Wat zijn de mogelijkheden maar ook de valkuilen van deze nieuwe technologiën? Kan ik daar als dierenarts zelf mee aan de slag? Verder wordt vanuit een internationaal perspectief een update verzorgd over de meeste belangrijke preventieve nutritionele en niet-nutritionele strategiën.

  Datum: 17 juni 2022
  Programma: Download hier het gehele programma incl. locatie en introductie van de sprekers

 • Cursusdag 3, 30 september 2022 : Infectieuze ziekten bij melkvee: wat zit er achter mijn testuitslag?

  In samenwerking met GD Deventer wordt tijdens deze dag de focus gericht op infectieziekten en de bestrijdingsprogramma’s daarvan. Er wordt aandacht gegeven aan de achtergrond van verschillende testen, waarbij de principes en toepassing van ELISA, PCR en Whole Genome Sequencing aan de orde zullen komen. De mogelijkheden en onmogelijkheden van diagnostiek met Maldi-TOF, IR-biotyper en Nanopore worden besproken evenals de kansen die er voor dit soort typeringstechnieken in de praktijk liggen. Een rondleiding in het laboratorium van GD maakt onderdeel uit van het programma. Naast de technische achtergronden van testen zal ook aandacht besteed worden aan de belangrijkste infectieziekteprogramma’s voor rundvee, waarbij rekening gehouden zal worden met specifieke wensen van de cursusdeelnemers.

  Datum: 30 september 2022
  Deze cursusdag is ook los te volgen

  Programma: Download hier het gehele programma inclusief locatie en introductie van de sprekers

 • Cursusdag 4, 28 oktober 2022 : Genetische mogelijkheden op weg om een duurzame melkveehouderij

  Sinds het volledige genoom van een rund in 2009 voor het eerst is blootgelegd, is het genoom een belangrijk instrument geworden bij het selecteren van een gezonde veestapel. Tijdens deze dag zullen de achtergronden en mogelijkheden van genoomselectie besproken worden evenals de keuzes die op dit gebied gemaakt kunnen en moeten worden. Naast het bespreken van de technische mogelijkheden zal zeker ook aan de orde komen wat de mogelijkheden zijn om als dierenarts genoomselectie te gebruiken in het optimaliseren van diergezondheid in een duurzamere veehouderij. Ook genetische modificatie met technieken zoals CRISPR-cas en de daarbij horende mogelijkheden, maar ook de ethische dilemma’s zullen besproken worden.

  Datum: 28 oktober 2022
  Deze cursusdag is ook los te volgen

  Programma: [Download hier[(https://www.uu.nl/sites/default/files/Sustainable%20Ruminant%20Health%20dag%204%2028%20oktober%202022_0.pdf) het gehele programma, inclusief locatie en introductie van de sprekers

 • Cursusdag 5, 25 november 2022: Duurzame jongveeopfok - van het embryo tot de eerste lactatie

  Het belang van een goeie jongveeopfok wordt de laatste jaren steeds vaker benoemd. Tijdens deze dag zullen bestaande concepten rond biest-kwaliteit, best practices voor en na het spenen en nieuwe inzichten rond fetal programming en epigenetica toegelicht worden. Wat zijn de nieuwe trends als het gaat over het huisvesten van jongvee? Wat als het fout gaat tijdens de opfok, zijn er nieuwe inzichten over behandeling en lange termijn effecten op de gezondheid en levensduur van ons melkvee? Daarbij zal ook aandacht besteed worden aan specifieke infectieziekten die van belang zijn voor jongveeopfok, waarbij in samenspraak met de deelnemers specifieke keuzes gemaakt zullen worden.

  Datum: 25 november 2022
  Deze cursusdag is ook los te volgen

  Programma: Download hier het gehele programma, inclusief locatie en introductie van de sprekers

 • Cursusdag 6, 9 december 2022 : Rundveegeneeskunde en communicatie: advisering tot waarde brengen

  In de rundveepraktijk is het niet altijd eenvoudig om je advies tot waarde te brengen. Dat ‘tot waarde brengen’ kan over financiën gaan, maar kan ook over waardering gaan en zeker ook over de opvolging van adviezen. Moeilijke situaties, lastige veehouders, maatschappelijke druk maar ook de dagelijkse gang van zaken vragen veel van het communicatietalent van de dierenarts, of hij of zij nu veel ervaring heeft of weinig. Op deze dag wordt de achtergrond van een aantal ingewikkelde communicatieve situaties besproken, inclusief valkuilen en kansen die deze situaties ook altijd met zich meebrengen. En we gaan oefenen met acteurs. Altijd spannend, maar erg leerzaam. Een dag met veel herkenbare problemen, maar ook met handige oplossingen om communicatieve problemen te voorkomen en zo nodig op te lossen.

  Datum: 9 december 2022
  Deze cursusdag is ook los te volgen

  Programma: Download hier het gehele programma, inclusief locatie en introductie van de sprekers

 • Cursusdag 7, 10 februari 2023: Uiergezondheid in de melkveehouderij - wat is er nog te winnen?

  Het leveren van gezonde melk vormt de basis van het melkveehouderijbedrijf en mastitis kan dan ook tot grote en kosten leiden. Iedere rundveedierenarts doet wel eens wat met uiergezondheid, maar weten we er genoeg van om tot een echt goed advies te komen? Tijdens deze dag besteden we aandacht aan de achtergronden van de werking van vaccins, de theorie van pathogeen-gastheer interacties en moleculair biologische diagnostiek en de bruikbaarheid daarvan bij het doorgronden van de epidemiologie van bijvoorbeeld verschillende uitingen van S. uberis mastitis. De uitdaging is om deze theorie naar adviezen voor de veehouder te vertalen. Of kun je een uiergezondheidsplan opstellen zonder kennis van de ziektekiemen op een bedrijf? Verder zullen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en specifieke onderwerpen zoals het op kwartierniveau droogzetten met antibiotica aan de orde komen.

  Datum: 10 februari 2023
  Deze cursusdag is ook los te volgen

  Programma: Download hier het gehele programma, inclusief locatie en introductie van de spekers

 • Cursusdag 8, 10 maart 2023: Klauwgezondheid - het mes in de klauw of in de data?

  Klauwgezondheid is en blijft de basis van rundveegezondheid. Ook al ligt er nog zulk mooi voer, als de koeien er niet staan om het op te nemen heb je er niets aan. Klauwgezondheid moet dus goed zijn en er is geen ruimte meer voor ‘lame excuses’. Maar wat doen wij als dierenarts? Als we echt toegevoegde waarde willen hebben moeten we meer doen dan het af en toe behandelen van een individuele koe. Tijdens deze dag gaan we dan ook verder dan dat. Met experts van wereldniveau vertalen we recente inzichten in concrete acties door te praten over de sleutel tot het succesvol begeleiden van een rundveebedrijf naar zero lameness; best practices voor de aanpak van Mortellaro, witte lijn defecten en zoolbloedingen en -zweren op grote rundveebedrijven; en de analyse van klauwgezondheidsgegevens variërend van eenvoudige analyses met mogelijk onvolledige data tot het inzetten van artificiële intelligentie.

  Datum: 10 maart 2023
  Deze cursusdag is ook los te volgen

  Programma: [Download hier] https://www.uu.nl/sites/default/files/programma%20dag%208%20SRH.pdf)

 • Cursusdag 9, 12 mei 2023 : Het (afgenomen?) belang van een goede vruchtbaarheid in de melkveehouderij

  Ondanks de vele inspanningen van onderzoekers naar de oorzaken van verminderde vruchtbaarheid bij hoogproductief melkvee blijven nogal wat bedrijven dagelijks geconfronteerd met een lange tussenkalftijd. Wordt er op hoogproductieve bedrijven bewust gekozen voor een langere tussenkalftijd of wordt de hoge productie gebruikt als excuus voor een minder goede vruchtbaarheid? We gaan in op verschillen tussen hoogproductieve melkveebedrijven met een korte en een lange tussenkalftijd. De technische en de economische verschillen zullen aan de orde komen. Uiteraard zullen ook de mogelijkheden om in te grijpen, zowel op koe als op bedrijfsniveau, aan de orde komen.

  Datum: 12 mei 2023
  Deze cursusdag is ook los te volgen

  Programma: [Download hier] https://www.uu.nl/sites/default/files/Programma%20SRH%20Vruchtbaarheid.pdf

 • Cursusdag 10, 16 juni 2023: Moderne technologie in de melkveehouderij - hope or hype?

  In de agrarische sector wordt net zoals in andere bedrijfstakken steeds meer gebruik gemaakt van moderne (sensor) technologie ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. De stappenteller was een van de eerste sensoren op de markt, en is heel effectief gebleken bij het opsporen van tochtige koeien. Inmiddels zijn er veel meer sensoren, waarbij de monitoring van diergezondheid een belangrijk onderwerp is. Tijdens deze dag zullen de mogelijkheden en de voor- en nadelen van de meest voorkomende technologieën besproken worden door specifiek deskundigen. Daarbij zal ook aandacht besteed worden aan dataverzameling van koe en koppel en de mogelijkheden die het slim combineren van datastromen met zich meebrengt om tot een optimaal advies te komen.

  Datum: 16 juni 2023
  Deze cursusdag is ook los te volgen

  Programma: [Download hier] https://www.uu.nl/sites/default/files/flyer%20SRH%20Technologie.pdf

Data

De eerste groep deelnemers is gestart in mei 2022 en het loopt door tot juni 2023. In het najaar van 2023 start een volgende groep. Als de situatie er naar is, kunnen we overwegen twee groepen tegelijkertijd kort na elkaar te starten.

Locatie

Is wisselend

Prijs

Deelname aan de cursusreeks bestaande uit 10 dagen (á € 500,-) en kost € 5000,-. De eerste 25 deelnemers krijgen dankzij een subsidie vanuit het EBC elk € 1000,- korting. Deelname aan de daarvoor opengestelde losse cursusdagen zal steeds € 500,- kosten.

Zij die de hele cursus succesvol afronden maken deel uit van de eerste facultaire intervisiegroep Sustainable Ruminant Health en ontvangen een bijbehorend certificaat en accreditatiepunten voor PE-veterinair.

Toegangseisen

Basiskennis over diergezondheid van rundvee.

Bijzonderheden

Deelname aan de cursusreeks bestaande uit 10 dagen kost € 5000,-. De eerste 25 deelnemers krijgen dankzij een subsidie vanuit het EBC elk € 1000,- korting. Deelname aan de daarvoor opengestelde losse cursusdagen zal steeds € 500,- kosten.

Aanbieder

Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht

Partner

European Bovine Congres (EBC)

Voor inhoudelijke vragen

Dr. Miel Hostens

Dr. Miel Hostens

Voor logistieke vragen

Onderwijs voor Professionals (OvP)