Leiderschap in Cultuur Lage Landen (LinC Lage Landen)

 • LocatieUtrecht
 • Duuréén jaar
 • Startmoment21 oktober 2024
 • VoertaalNederlands
 • OnderwijsvormOp locatie
 • DiplomeringCertificaat
 • Prijs€10.000

Leiderschap in Cultuur Lage Landen (LinC Lage Landen) is een eenjarig programma voor en door leiders in de culturele sector in Vlaanderen en Nederland. Culturele leiders krijgen de mogelijkheid hun leiderschap, visie en innovatief vermogen verder te ontwikkelen. Leidinggevenden, ondernemers en cultuurmakers buigen zich in LinC Lage Landen over ontwikkelingen en trends, samenwerking, nieuwe businessmodellen en persoonlijk leiderschap.

Doelgroep

Leidinggevenden, makers, managers, ondernemers en initiatiefnemers in de culturele en creatieve sectoren: kunsten, creatieve industrie, film en media sector, omroepen, archieven, podiumkunsten, bibliotheken en erfgoedinstellingen in Vlaanderen en Nederland. Het is een programma voor pioniers die een sleutelpositie in hun veld ambiëren en ondernemend vermogen willen koppelen aan creativiteit en innovatie. We streven daarbij naar een zo groot mogelijke diversiteit aan deelnemers, disciplines en ervaringen.

Leerdoelen

LinC is een leerprogramma voor leiders in de kunst en cultuur. Leiders die hun creativiteit en intuïtie inzetten voor een vitale, slagvaardige en financieel gezonde sector. LinC werkt aan persoonlijk leiderschap, collectief leiderschap, nieuwe inzichten, nieuwe werkwijzen, oplossingen en nieuwe verbindingen tussen leiders, instellingen, disciplines en tussen cultuur en samenleving.

“Cultuur laat zich niet tegenhouden door grenzen. Werken aan versterken van leiderschap gelukkig ook niet”

Ingrid van Engelshoven, oud-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Samenwerking

Het programma wordt uitgevoerd door het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht en de Antwerp Management School

Netwerk

LinC staat voor het opdoen van de nieuwste inzichten, reflectie, kennisdeling en inspiratie. Met onze programma’s creëren we netwerken. Deelnemers worden aangesloten op het landelijk netwerk van LinC-professionals en vormen zelf ook een regionaal kennisnetwerk. Samen werken we aan nieuwe verbindingen tussen instellingen, disciplines, cultuur en samenleving en aan een vitale, slagvaardige en financieel gezonde sector.

LinC Lage Landen is onderdeel van een serie internationale, landelijke en regionale LinC-edities. Alumni van het programma kunnen lid worden van Club LinC, de alumnivereniging die het netwerk onderhoudt en diverse activiteiten voor haar leden organiseert.

Opzet

Het programma LinC Lage Landen is een intensieve deeltijdopleiding en duurt een academisch jaar.

LinC Lage Landen daagt deelnemers uit om van elkaar te leren en vermeende tegenstellingen, zoals tussen artistiek en zakelijk leiderschap, de Vlaamse en Nederlandse aanpak, te overstijgen. Complexe onderwerpen als de kwetsbaarheid van kunst en kunstenaars met een klein publiek, de waarde van kunst en cultuur voor de samenleving en de verhouding tussen overheid, bedrijfsleven en de sector komen zeker aan bod, maar niet zonder te zoeken naar nieuwe antwoorden en oplossingsrichtingen.

Programma

Het programma is opgebouwd uit verschillende onderdelen:

Labs

De acht labs zijn gericht op het opdoen en creëren van kennis, inspiratie en inzicht en ook op het het uitbreiden van je handelings- en denkrepertoire. De labs bestaan uit meerdaagse bijeenkomsten die verspreid over een jaar plaatsvinden.

Leersporen

Naast de labs werk je gedurende de hele periode individueel of in kleinere wisselende teams aan opdrachten en vraagstukken uit de praktijk. Deze zogenoemde ‘leersporen’ zijn gericht op het uitdragen, verrijken, op maat en toepasbaar maken van opgedane kennis en ervaringen. Deze leersporen zijn:

 • Persoonlijke ontwikkeling in jouw context: Reflectie
 • Het collectief, samenwerking en vernieuwing: Interventure
 • Het LinC-netwerk, de sector en de samenleving: Cultural Connections.

Labs

 • Lab 1: Van buiten naar binnen

  Een intensieve bijeenkomst over leiderschap, ontwikkelingen in de culturele sector en de invloed van trends in de samenleving, economie en politiek. Het doel van dit lab is een gezamenlijke beeld te creëren van de uitdagingen en (on)ontgonnen mogelijkheden op het gebied van cultureel leiderschap.

 • Lab 2 : Van binnen naar buiten

  Dit lab is een intensieve training rond jouw persoonlijke ontwikkeling als leider. We discussiëren over verschillende rollen die je als leider inneemt in verschillende contexten. In dit lab begin je ‘van binnenuit’ te kijken: waar ligt je eigen authenticiteit en identiteit, en hoe linken jouw waarden aan de organisatie waarvoor je staat en de context waarin je werkt? Dit lab is ook de aanvang van het persoonlijke reflectiespoor. Je neemt je eigen rol in je organisatie en werksysteem onder de loep en je zoekt wat je in beweging wil brengen: je leervragen en ontwikkelbehoeften. We starten in dit lab het intervisietraject op en bereiden coachingsgesprekken voor. (zie ook Leerspoor 1: reflectie).

 • Lab 3: Innoveren en veranderen

  Innovatief en veranderkundig vermogen is cruciaal voor de kunst- en cultuur sector en dus voor leiders in cultuur. In dit lab komen (organisatie)veranderkundige theorieën en modellen aan bod en sociale-innovatie-methodieken zoals design thinking en actieon- derzoek. Sociale innovatie zet in op de eigen kracht van mensen, ofwel vernieuwing van binnenuit en van onderop. Deelnemers werken met de aangeboden inzichten aan een eigen verandervraagstuk. Bovendien engageert de cultuursector zich steeds meer voor maatschappelijke issues. In dit lab gaat het ook over hoe de culturele en creatieve sector, haar vernieuwende vermogen en creativiteit kan inzetten voor de samenle- ving. Dit lab is de start van het interventure leerspoor en daarmee de start van werken in teams aan complexe vraagstukken die om een andere aanpak vragen. (zie ook Leerspoor 2: Interventures).

 • Lab 4: Organisatiestructuur en organisatiecultuur

  In dit lab zoeken we naar nieuwe organisatiemodellen en inspirerende praktijken om teams binnen je organisatie vorm te geven. Zowel de structuur en de cultuur van je organisatie worden hierbij in vraag gesteld. Vanzelfsprekend ligt de nadruk op het sturen en leidinggeven van je organisatie. Hoe kan je je invloed vergroten? Wat is je ‘plek’ ten aanzien van je team? Hoe creëer je een gezonde diverse samenwerkingscultuur? Welke “ onderstromen” spelen een rol bij samenwerkings dynamieken. Met deze vragen in het achterhoofd onderzoek je je persoonlijke rol in de organisatie of werkcontext.

 • Lab 5: Stakeholders management en politieke vaardigheden

  In dit lab staat de kunst van ontwikkelen en samenwerken met uiteenlopende interne en externe stakeholders centraal. Verder gaat het in dit lab over de relatie met je bestuur en (verschillende) overheden. Welke rollen neemt men op als leider in de veranderende verhoudingen tussen producenten, consumenten, artiesten, kopers, beleidsmakers en uitvoerders.

 • Lab 6: Business modeling & ondernemerschap

  Dit lab richt zich aan de hand van nieuwe en duurzame business modellen en aan de hand van eigen casuïstiek en vraagstukken op het verruimen, verbeteren en vernieuwen van ons cultureel aanbod. Wat is je waardepropositie, hoe kunnen we waarde creëren en hoe kunnen de behoeften van publiek worden afgestemd op artistieke doelen? Hoe kun je deze plannen financieren? We gaan daarvoor in op ondernemerschap, ‘nieuw’ geld en nieuwe verdienmodellen, zoals cultural business modelling, en op innovatie organisatienetwerken.

 • Lab 7: De toekomst van de digitale samenleving

  Dit lab gaat over invloed van de groeiende digitalisering van de samenleving op de culturele en creatieve sectoren. In dit lab werken we aan het vergroten van je ‘toekomstige digitale geletterdheid’; in welke transities zitten we, hoe verhouden de sociale en digitale werkelijkheid zich tot elkaar en hoe kunnen we daarop anticiperen ( qua aanbod, competenties, verdienmodellen) en hoe willen en kunnen we deze ontwikkelingen naar onze hand zetten?

 • Lab 8: Publiek leiderschap

  Tijdens de slotconferentie ronden we de drie leersporen af. De teams krijgen het podium om de resultaten van hun interventuretraject te presenteren aan leden van de circle of support en andere belanghebbenden. Ook bespreken we het essay/opiniestuk waaraan deelnemers tijdens LinC hebben gewerkt en waarin een idee, visie of spraakmakende mening over een actueel vraagstuk binnen de culturele sector wordt geformuleerd.

Leersporen

 • Leerspoor 1: Reflectie

  In dit spoor bieden we coachingssessies aan en intervisie. Binnen het reflectiespoor wordt gewerkt aan de (verdere) ontwikkeling van je persoonlijke leiderschap en het ontwikkelen van sensitiviteit en begrip voor de omgeving en de samenwerking met anderen.

  Werken aan reflectie tijdens het programma helpt bij het opstellen van eigen leervragen, bij het identificeren van de leervragen van je organisatie en het culturele veld als geheel, en bij het verwerken en verdiepen van de aangeboden stof. Daarnaast nodigt dit spoor je uit om te kijken naar de rol die je inneemt in het programma (als voorbeeld van een leiderschapsrol), hiermee te experimenteren en daar weer van te leren.

 • Leerspoor 2: Interventure

  In dit leerspoor staan innovatief handelen en vanuit je leiderschap betekenisvolle verbin- dingen met de omgeving aangaan centraal. Een interventure is een samenvoeging van de begrippen innovatie, interventie en avontuur. Dit leerspoor is het fundament van het programma. In de interventure vragen we deelnemers daad- werkelijk hun leiderschap, ondernemerschap en onderzoekend vermogen in te zetten. Centrale thema’s voor het interventurespoor zijn: innoveren, verbinden en samenwerken. Kern van de opdracht is om in een team een prangend vraagstuk aan te pakken en een nieuw idee of werkwijze uitproberen, wat leidt tot een concreet door publiek ervaren en gewaardeerd resultaat.

  LinC LL-deelnemers verkennen hiermee nieuwe praktijken of ontwikkelen cross-secto- rale verbanden. Interventures bieden LinC LL-deelnemers de kans buiten hun bestaande praktijk met nieuwe leiderschapsrollen en met onderne- merschap te experimenteren. Inzichten en modellen uit de labs kunnen worden uitgeprobeerd.

 • Leerspoor 3: Cultural Connections

  Leerspoor 3 is een onderdeel van het programma dat door het Vlaams-Nederlands huis deBuren wordt verzorgd en samengesteld in samenwerking met Cultuurloket. Het zijn inspiratiecafés over specifieke thema’s en maatschappelijke vraagstukken of over actuele gebeurtenissen of publicaties. De thema’s kunnen ook voortkomen uit de interventures. Hiervoor nodigen we leiders uit andere maatschappelijke domeinen uit. Zij geven hun visie op leiderschap in hun sector en gaan hierover in dialoog met onze culturele leiders. Tijdens deze bijeenkomsten worden ook anderen uitgenodigd, alumni van LinC maar ook vrienden en ambassadeurs van LinC en de bredere cultuursector. De Cultural Connections zijn zo precies wat we ermee zeggen, plekken om nieuwe verbindingen aan te gaan met andere mensen, andere invalshoeken en andere sectoren.

Editie 2024-2025

Data

Lab

Tijden

Locatie

Ma 21 & di 22 okt 2024

Van buiten naar binnen

 

Utrecht

Ma 2 & di 3 dec 2024

Van binnen naar buiten

 

Antwerpen

Ma 20 & di 21 jan 2025

Innoveren en veranderen

 

Utrecht

Ma 3 & di 4 mrt 2025

Organisatiestructuur en organisatiecultuur

 

Antwerpen

Ma 31 mrt & di 1 apr 2025

Stakeholders management en politieke vaardigheden

 

Utrecht

Ma 2 & di 3 jun 2025

Business modeling & ondernemerschap

 

Antwerpen

Ma 8 & di 9 sept 2025

De toekomst van de digitale en duurzame samenleving

 

Utrecht

Ma 6 & di 7 okt 2025

Publiek leiderschap

 

Antwerpen

Exacte locaties

De exacte locaties in Nederland en Antwerpen worden later bekend gemaakt.

Programmateam

Drs. Paul Adriaanse

Drs. Paul Adriaanse

Programmateam

Prof. dr. Annick Schramme

Prof. dr. Annick Schramme

Toelatingsvoorwaarden

Criteria voor toelating worden bepaald door de programmacommissie. Maar volgende (zachte) criteria worden alvast in rekening gebracht:

 • De ambitie, passie en potentie om verandering en vernieuwing in de cultuursector te realiseren.
 • Voldoende tijd om het programma te volgen en aanwezig te zijn tijdens bijeenkomsten (gemiddeld 1 dag per week).
 • De bereidheid om te leren, om standpunten, meningen en dominante denkkaders ter discussie te stellen en je manieren van werken uit te breiden.
 • De bereidheid om het eigen netwerk, tijd en vakmanschap ten dienste van de andere deelnemers en de sector in Vlaanderen en Nederland te stellen.
 • De wil om zakelijke of artistieke innovaties te realiseren.
 • Duidelijke motivatie hoe Linc LL in je persoonlijke en loopbaanontwikkeling past.

Intakeprocedure

Vooraf vindt een gezamenlijk intakegesprek plaats, om te kijken of het programma aansluit op jouw ervaring en opleidingswensen.

Op basis van de intakegesprekken wordt een zo divers mogelijke groep van maximaal 20 deelnemers samengesteld, 10 uit Vlaanderen, 10 uit Nederland. Definitieve inschrijving volgt daarna.

Financieringsmogelijkheden

De kostprijs voor deelname aan LinC Lage Landen bedraagt in Vlaanderen gemiddeld 5000 euro dankzij de steun van de Vlaamse overheid. Dit bedrag kan afhankelijk van de eigen omzet nog variëren van 3000 tot 7000 euro. In Nederland bedraagt de deelname € 10.000,-.

Middels diverse individuele arrangementen kan mogelijk een deel van dit bedrag vergoed worden vanuit het scholingsfonds voor de cultuursector, Werktuig PPO, je eigen gemeente of lokale fondsen.

Betalen in termijnen is mogelijk en LinC Lage Landen komt in aanmerking voor een cultuurlening via Cultuur+Ondernemen in Nederland.

Certificaat

Na het volgen van LinC Lage Landen wordt een certificaat uitgereikt. Hiertoe leggen de deelnemers een proeve van bekwaamheid af bestaande uit de interventures, een essay over de toekomst van leiderschap en cultuur en een zelfreflectieverslag.

Interesse?

De inschrijvingen voor LinC Lage Landen 2024-2025 zijn gesloten. Wil je op de hoogte gehouden worden van een volgende editie? Laat dan hieronder jouw gegevens achter.

Houd mij op de hoogte

Vragen?

Chantal Besson

Chantal Besson

Volg ons via:

Wat maakt deelnemen aan LinC Lage Landen zo waardevol?